در اجرای خط‌ مشی جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه و تقویت مبانی و بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی  مسئله محور در سطوح مختلف تخصصی برای پاسخگویی به‌ نیازهای روزافزون دانشگاه و کشور، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات در سال 96 با ادغام دو دانشکده الهیات و فلسفه (تاسیس 1381) و حقوق و علوم سیاسی (تاسیس 1382) تاسیس گردید.                                                                                           


ایمیل مدیران گروه  دانشکده                                               ایمیل کارشناسان  دانشکده