اخبار

پیش همایش کمیسیون تخصصی حکمت در تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی

پیش همایش کمیسیون تخصصی حکمت در تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: "پیش همایش کمیسیون تخصصی اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی" عنوان: پیش همایش کمیسیون تخصصی حکمت در تعالی فرهنگ ...

معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی

معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: "سلسله نشست‌های پژوهشی گروه های تخصصی" عنوان: معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی سخنران: دکتراحمد یوسفی صادقلو

ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی

ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: عنوان: ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی سخنران: دکترمجید توسلی رکن آبادی