امور مشمولین

آن دسته از دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور که سفر آنها در بازه زمانی98/05/20 لغایت 98/06/01 قراردارد، می بایست حداکثر تا تاریخ 98/5/16درخواست خود را در سامانه خروج از کشور وظیفه عمومی ناجا به آدرس services.epolice.ir  ثبت و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز را به اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل خود ارائه نمایند. بدیهی است با توجه به تعطیلات اواخر مرداد ماه دانشگاه، امکان بررسی درخواست‌هایی که پس از تاریخ 98/5/16 ثبت گردد میسر نبوده و ارسال درخواست  به سازمان وظیفه عمومی ناجا و اداره گذرنامه مقدور نمی باشد.
معاونت فرهنگی و دانشجویی
 

به آگاهی می رساند دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیلی می باشند،به شرط آنکه سفر آنها به عتبات عالیات در بازه زمانی 7 مهرماه 1398 لغایت 3 آبان ماه 1398 باشد و این درخواست از طریق سامانه نظام وظیفه عمومی ثبت گردد،نیازی به سپردن وثیقه،ضمانت نامه بانکی و...ندارند (لازم به ذکر است فقط برای دانشجویانی که  Services.epolice.ir 

 در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ثبت نام نموده اند مجوز خروج از کشور در بازه فوق صادر می گردد.)

 

 

 

  دانشجویان محترم مشمول جهت ثبت تقاضای خروج از کشور می بایست به آدرس   Services.epolice.ir

مراجعه و پس از ثبت درخواست و کسر مبلغ 35000 ریال ، فرمهای الف و ب را تکمیل و به همراه فیش 100000 ریالی به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده واقع در طبقه سوم جنوبی اتاق 305 مراجعه نمایید.