امور مشمولین

آن دسته از دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور که سفر آنها در بازه زمانی ۲۵/‏۱۲/‏۹۷لغایت ۲۰/‏۱/‏۹۸‬ قرار دارد می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۱۲/‏۹۷‬ درخواست خود را در سامانه services.epolice.ir ثبت و سایر مدارک مربوطه را به اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده خود ارائه نمائید. بدیهی است با توجه به تعطیلات پیش رو و تعدد تقاضاها امکان بررسی درخواست‌هایی که پس از تاریخ ۲۰/‏۱۲/‏۹۷‬ ثبت گردد میسر نمی‌باشد.