گروه تخصصی ادیان و عرفان

گروه "ادیان و عرفان تطبیقی " در سال ۱۳۶۴ در مقطع دکتری و با مدیریت استاد دکتر فتح الله مجتبایی پایه گذار مطالعات تطبیقی ادیان در ایران تأسیس گردید. پس از توسعه کمّی و تقویت کیفی کادر علمی، این گروه در راستای گسترش امر آموزش و تحقیق در زمینه مطالعات تاریخی و تطبیقی ادیان، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۲ نمود. مهمترین اهدافی که در تدوین موضوعات درسی و نیز آموزش دانشجویان در این رشته دنبال می شود، عبارتند از:
۱. افزایش شناخت و آگاهی دانش پژوهان نسبت به ادیان مهم جهان، در جنبه های گوناگون تاریخی، اسطوره ای، اقتصادی وکلامی، عرفانی، آداب و مناسک، و نیز مطالعه و آشنایی با متون مقدس و کلاسیک؛
۲. تقویت و گسترش امر تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات ادیان خصوصاًً به شکل تطبیقی و با رهیافت های گوناگون جامعه شناسانه، روانشناسانه، پدیدار شناسانه و تاریخی با تکیه بر آثار و نظریات محققان مطرح و برجسته در حوزه مطالعات تطبیقی ادیان؛
۳. نهادینه ساختن نگرش علمی و روشمند نسبت به سنت های دینی مختلف؛
۴. شناسایی و معرفی منبع معتبر علمی و پژوهشی مورد مطالعه در جوامع دانشگاهی بین اللملی به دانشجویان و پژوهشگران این رشته؛
۵. ارتقاء کیفی پژوهشهای دانشجویی؛
۶. انجام پروژه های تحقیقاتی همچون ترجمه کتابهای تخصصی و...؛
تحقیقات و مطالعات این گروه، بیشتر به شیوه تطبیقی و مقایسه ای صورت می گیرند و تلاش بر آن است که هر موضوع خاص در سنت های دینی متفاوت به کاوش در آیند.
از مهمترین اصول روش شناسانه در جهت گیری های علمی گروه اتخّاذ نگاه پدیدار شناسانه نسبت به ادیان دیگر و پرهیز از هرگونه انتقاد و ارزش گذاری دینی و اخلاقی است
.