اندیشه سیاسی در اسلام

رشته اندیشه سیاسی اسلام رشته مستقلی است که بیشتر به صورت بین رشته‌ای آموزشی و پژوهشی می‌شود این رشته در دانشکده الهیات و فلسفه بیشتر بر جنبه‌‌های نظری در کنار تاریخ اندیشه سیاسی و تأثیر آن در جوامع اسلامی تأکید می‌نماید. با توجه به رشد ابعاد انقلاب اسلامی معاصر در ایران، این رشته نیز که به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علوم سیاسی مطرح بود، دارای اهمیت و توسعه کمی و کیفی بیشتری گردید و با منابع و مواد درسی غنی‌تری کم کم به صورت رشته‌ای مستقل با گرایشات مختلف طرح گردید بررسی ماهیت اندیشه سیاسی، تاریخ فکر سیاسی در اسلام و ایران، مباحث تطبیقی فکر سیاسی در اسلام و غرب، مبانی عقلی و نقلی اندیشه سیاسی... از جمله مواد درسی در این رشته است. رشته مذکور هم چنین می‌تواند پل ارتباطی مهمی باشد که مباحث نظری و عمیق‌تر اندیشه سیاسی را به طرف جامعه و مسائل عینی‌تر در سیاست مرتبط سازد و طرح سیاست را در ساحت عمیق‌تری مورد واکاری قرار دهد.