گروه تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

این گروه در دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۵ با عنوان «فرهنگ اسلامی» شروع به کار کرد و در سال ۱۳۴۸ به «فرهنگ و تمدن اسلامی» و در سال ۱۳۶۱ به «تاریخ و تمدن ملل اسلامی» و اخیراً به «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» تغییر نام داده است، اما در دانشگاه آزاد همچنان با عنوان «تاریخ و تمدن ملل اسلامی» شناخته و در مکاتبات به کار برده می شود و اکنون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
این رشته از جمله معدود رشته هایی بود که از بدو تأسیس واحد علوم و تحقیقات، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری آغاز کرده است و در سال ۱۳۸۲ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است.
این گروه با عنایت به توانایی علمی و پزوهشی خود در سال ۱۳۸۴ اقدام به انتشار نشریه تخصصی با عنوان تاریخ و تمدن اسلامی کرده است که نخستین شماره آن در تابستان ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است..
معرفی رشته:
هدف از تأسیس و تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی این رشته آشنا ساختن، و در مراحل عالی تر، ایجاد مهارت در شناخت و تحلیل تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگ خاصه و تمدن ملل مسلمان است.
دانش آموختگان این رشته صلاحیت های لازم برای تصدی مشاغل فرهنگی کشور، به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز رایزنی های فرهنگی در کشور های اسلامی را به دست می آورند.
مهم ترین موضوعات و مباحث آموزشی این گروه اینهاست:
تاریخ تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی در اسلام، تاریخ هنر و معماری اسلامی، تاریخ علوم در اسلام، تاریخ تشکیلات و سازمانهای اداری و مالی در اسلام، بررسی جغرافیای تاریخی جهان اسلام، تاریخ نگاری و جغرافیا نگاری در اسلام، بررسی مطالعات اسلامی در غرب، آشنایی با وضع کنونی جهان اسلام، مطالعه و بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام از آغاز تا دوران صفوی و عثمانی.