گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر مهرداد عباسی

مرتبه علمی: استادیار