گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه: دکتر مهرداد عباسی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: علوم قرآن و حدیث

 

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر سید محمد علی ایازی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر مژگان سرشار روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر مهدی مهریزی طرقی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه ها ساعت ۱۱ صبح تشکیل می گردد.