گروه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر سید محمد رضا آیتی

مرتبه علمی: استاد