گروه تخصصی فلسفه

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر بابک عباسی

مرتبه علمی: استادیار

روزهای حضور:

یکشنبه: ۱۰-۱۶

سه شنبه: ۱۰-۱۶

چهارشنبه: ۱۰-۱۶