گروه تخصصی فلسفه

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر بابک عباسی

مرتبه علمی: استادیار