کارکنان

اسامی کارکنان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

۱

آقای حسن باقری

لیسانس

علوم ارتباطات

 

۲

خانم مریم نعمتی

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

۳

آقای عیسی شکوری

لیسانس

حقوق

 

۴

آقای عزیز اله سوری

لیسانس

جامعه شناسی

 

۵

آقای محسن رحیمی پور

لیسانس

روانشناسی

 

۶

خانم فاطمه زارعیان

فوق لیسانس

علوم و مهندسی مرتع

 

۷

خانم مطهره انوش

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۸

خانم زهرا علیزاده

فوق لیسانس

MBA مدیریت

 

۹

آقای علیرضا حمزه

فوق لیسانس

برنامه ریزی آموزشی

 

۱۰

آقای شهرام طاهری

لیسانس

اقتصاد بازرگانی

 

۱۱

خانم معصومه عبدالوهابی

فوق لیسانس

جامعه شناسی

 

۱۲

آقای حسن حکیمی

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

 

۱۳

آقای مهران حصارکی

فوق لیسانس

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۱۴

خانم فاطمه فراهانی حاتم آبادی

فوق لیسانس

علوم سیاسی

 

۱۵

آقای مصطفی خاری

فوق لیسانس

مدیریت صنعتی

 

۱۶

خانم بهاره نجفی زاد

لیسانس

حقوق

 

۱۷

خانم آمنه ربیعی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

رئیس اداره امور فرهنگی و دانشجویی

۱۸

خانم اکرم علی بیگی علوی

لیسانس

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی

۱۹

آقای ابوالفضل زینلی

فوق لیسانس

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان

۲۰

آقای محمد قدم خیری

لیسانس

روانشناسی