کارکنان

حوزه ریاست

سمت

نام خانوادگی

نام

مسئول دفتر ریاست

باقری

حسن

کادر آموزشی

کارشناس رشته

سمت

نام خانوادگی

نام

-----

رئیس اداره آموزش

سعیدی

مجید

فقه و حقوق اسلامی-عرفان اسلامی- فلسفه علم-فقه شافعی-اندیشه سیاسی-تاریخ علم-فلسفه هنر-فلسفه تطبیقی-فلسفه دین

کارشناس آموزش

نعمتی

مریم

علوم سیاسی و روابط بین الملل-دکتری حقوق عمومی و بین الملل

کارشناس آموزش

فراهانی

فاطمه

کارشناسی حقوق

کارشناس آموزش

نجفی زاد

بهاره

ارشد حقوق بین الملل-حقوق خصوصی-جزا و جرم شناسی

کارشناس آموزش

شکوری

عیسی

فلسفه و کلام اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی-علوم قرآن و حدیث-ادیان و عرفان -فلسفه

کارشناس آموزش

سوری

عزیزاله

کارشناسی علوم سیاسی

کارشناس آموزش

طاهری

شهرام

کارشناس گروه معارف

کارشناس آموزش

احمدی

داوود

-----------

مسئول امور دانش آموختگان

خاری

مصطفی

-----

بایگان

یعقوبی

سعید

کادر پژوهشی

کارشناس رشته

سمت

نام خانوادگی

نام

فقه و مبانی حقوق اسلامی-فقه شافعی-حقوق خصوصی

مسئول امور پژوهشی

زارعیان

فاطمه

علوم قرآن و حدیث-حقوق جزا و جرم شناسی-الهیات

کارشناس پژوهش

علیزاده

زهرا

حقوق عمومی و بین الملل-فلسفه

کارشناس پژوهش

انوش

مطهره

علوم سیاسی-روابط بین الملل

کارشناس پژوهش

حمزه

علیرضا

کادر دانشجویی و فرهنگی

سمت

نام خانوادگی

نام

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

علی بیگی

اکرم

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

ابطحی

منیژه

کادر اداری

کارشناس امور اداری

حصارکی

مهران