کارکنان

اسامی کارکنان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

۱

آقای مهدی بشیری گودرزی

لیسانس

کشاورزی

۲

آقای حسن باقری

لیسانس

علوم ارتباطات

۳

خانم مریم نعمتی

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۴

آقای عیسی شکوری

لیسانس

حقوق

۵

آقای عزیزاله سوری

لیسانس

جامعه شناسی

۶

آقای محسن رحیمی پور

لیسانس

روانشناسی

۷

خانم فاطمه زارعیان

فوق لیسانس

منابع طبیعی

۸

خانم مطهره انوش

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

۹

خانم زهرا علیزاده

فوق لیسانس

MBA مدیریت

۱۰

آقای علیرضا حمزه

فوق لیسانس

برنامه ریزی آموزشی

۱۱

آقای شهرام طاهری

لیسانس

اقتصاد بازرگانی

۱۲

خانم معصومه عبدالوهابی

فوق لیسانس

جامعه شناسی

۱۳

آقای حسن حکیمی

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

۱۴

آقای مهران حصارکی

فوق لیسانس

فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۵

خانم فاطمه فراهانی حاتم آبادی

فوق لیسانس

علوم سیاسی

۱۶

آقای همت غفاری

فوق لیسانس

تاریخ ایران اسلامی

۱۷

آقای مصطفی خاری

 لیسانس

مدیریت صنعتی

۱۸

خانم بهاره نجفی زاد

لیسانس

حقوق

۱۹

آقای محمد قدم خیر

لیسانس

روانشناسی