کارکنان

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سید محمد رضا

آیتی

رئیس دانشکده

فقه و حقوق اسلامی

دکتری

موسی

اکرمی

معاون دانشکده

فلسفه

دکتری

حسن

حکیمی

مسئول امور دفتری ریاست

 زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس

 

کادر آموزشی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مهدی

بشیری گودرزی

رئیس اداره آموزشی

کشاورزی

لیسانس

مریم

نعمتی

 کارشناس مسئول

ادیان

لیسانس

عزیزاله

سوری

کارشناس آموزشی

جامعه شناسی

فوق لیسانس

زهرا

مصطفوی

کارشناس پژوهش

فلسفه و کلام اسلامی

لیسانس

عرفان

بهرامی

امور بایگانی

فناوری اطلاعات

فوق دیپلم

 

کادر دانشجویی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

رحیم

عبدی

رئیس اداره امور دانشجویی

کامپیوتر-سخت افزار

لیسانس

 

کادر پژوهشی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

هادی

صمدی

 مدیر پژوهش

فلسفه علم

دکتری

فاطمه

زارعیان

مسئول پژوهش

منابع طبیعی

فوق لیسانس

زهرا

علیزاده

کارشناس پژوهش

کتابداری

فوق لیسانس

مطهره

انوش

کارشناس خدمات ماشینی

کامپیوتر-سخت افزار

لیسانس