نشریات تخصصی

نشریات در حال انتشار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

۱- نشریه علمی و پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی

http://jhcin.srbiau.ac.ir

۲- نشریه علمی و پژوهشی جستارهای فلسفی

http://pi.srbiau.ac.ir

3- نشریه علمی و پژوهشی پژوهشنامه ادیان

http://jrs.srbiau.ac.ir/

4- نشریه علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

http://jfil.srbiau.ac.ir/

5- نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

http://jlap.srbiau.ac.ir/