تلفن های تماس دانشکده

تلفن های تماس دانشکده الهیات و فلسفه

قسمت

داخلی

مستقیم

قسمت

داخلی

مستقیم

ریاست دانشکده

۴۹۲

۴۴۸۶۵۵۰۰

گروه علوم قرآن و حدیث (دکتر ایازی)

۵۲۴

---

معاونت دانشکده

۴۹۲

۴۴۸۶۵۵۰۰

گروه علوم قرآن و حدیث (دکتر مهریزی)

۵۳۰

----

اداره آموزش

----

۴۴۸۶۵۶۶۶

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

۵۱۷

---

اداره امور دانشجویی و فرهنگی

----

۴۴۸۶۵۶۶۶

گروه فلسفه علم

۴۶۶

---

اداره پژوهش

۴۸۶

۴۴۸۶۵۳۵۱

گروه فلسفه و کلام اسلامی

۴۶۳

---

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

---

۴۴۸۶۵۹۲۹

گروه فلسفه هنر

۴۷۲

---

گروه عرفان اسلامی

۴۶۴

----

گروه فلسفه

۴۷۱

---

گروه ادیان و عرفان اسلامی

---

۴۴۸۶۵۶۰۰

گروه فلسفه دین

۴۶۷

---