زمانبندی ثبت نام

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشکده الهیات و فلسفه

 

ر دیف

سال ورود

تاریخ ثبت نام

 

۱

دانشجویان ورودی سال ۹۳ و ماقبل آن (کلیه مقاطع تحصیلی)

۵/‏۱۱/‏۹۵

۲

دانشجویان ورودی سال ۹۴ (کلیه مقاطع تحصیلی)

۶/‏۱۱/‏۹۵

۳

دانشجویان ورودی سال ۹۵ (کلیه مقاطع تحصیلی)

۷/‏۱۱/‏۹۵ لغایت ۸/‏۱۱/‏۹۵

۴

تشکیل پرونده اینترنتی و انتخاب واحد پذیرفته شدگان بهمن ماه ۱۳۹۵

۵/‏۱۱/‏۹۵ لغایت ۶/‏۱۱/‏۹۵

۵

حذف و اضافه

۲۳/‏۱۱/‏۹۵ لغایت ۲۷/‏۱۱/‏۹۵