گروه تخصصی حقوق عمومی و بین الملل

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر محسن محبّی

مرتبه علمی: استادیار