گروه تخصصی روابط بین الملل

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر مهدی ذاکریان امیری

مرتبه علمی: دانشیار