گروه تخصصی روابط بین الملل

 

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر حمید احمدی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر کیهان برزگر روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر محمد علی عبداله زاده روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر سید علی اصغر کاظمی زند روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر سید عبدالعلی قوام روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر علیرضا موسوی زاده روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه آخر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح تشکیل می گردد.