گروه تخصصی علوم سیاسی

سرپرست گروه: دکتر سید علیرضا ازغندی

مرتبه دانشگاهی: استاد

دکتری تخصصی: علوم سیاسی

برنامه ترمیک ارشد برنامه ترمیک دکتری
برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی اساتید برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر سید مصطفی ابطحی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر مریم اسماعیلی فرد روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر مجید توسلی رکن آبادی روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر ابوالقاسم طاهری روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر محمد مهدی مجاهدی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه‌ها (یک هفته در میان) ساعت ۱۰ صبح تشکیل می‌گردد.