گروه تخصصی الهیات

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری: دکتر معصومعلی پنجه

مرتبه علمی: استادیار

روزهای حضور:

یکشنبه: ۱۰-۱۸

دوشنبه: ۱۰-۱۸

چهارشنبه: ۱۰-۱۸

سه شنبه: ۱۳-۱۸