گروه تخصصی الهیات

مدیر گروه: دکتر معصومعلی پنجه

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکترطاهره حاج ابراهیمی روزهای حضور طرح درس
۲ آقای فرید الدین حداد عادل روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر سید عباس حسینی قائم مقامی روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر هادی عالم زاده روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر یونس فرهمند روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر محمد تقی فعالی روزهای حضور طرح درس
۷ دکتر فاطمه لاجوردی روزهای حضور طرح درس
۸ دکتر فهیمه مخبر دزفولی روزهای حضور طرح درس
۹ دکتر ابو الفضل محمودی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه چهارشنبه ها ساعت ۱۳ تشکیل می گردد.