تلفن های تماس

شماره‌های داخلی کارکنان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دفترریاست دانشکده: دکتر اصغر عربیان

۵۴۴۴

کارشناس پژوهش حقوق: خانم عبد الوهابی

۵۴۱۵

دفتر دانشکده: آقای حصارکی

۵۴۴۴

کارشناس پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل: آقای حمزه

۵۴۱۹

دفتر دانشکده: آقای حکیمی

۵۴۴۴

رئیس اداره آموزش: آقای سعیدی

۵۴۲۴

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی: خانم ربیعی

۵۵۱۹

کارشناس امور آموزشی: آقای شکوری

۵۴۰۷

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی: خانم علی بیگی

۵۵۱۹

کارشناس امور آموزشی: آقای سوری

۵۴۰۷

مسئول امور دانش آموختگان: آقای خاری

۵۴۰۴

کارشناس امور آموزشی: خانم نجفی زاد

۵۴۱۰

مسئول امور پژوهشی: خانم زارعیان

۵۴۰۳

کارشناس امور آموزشی: خانم فراهانی

۵۴۰۸

کارشناس پژوهش الهیات: خانم انوش

۵۴۲۰

کارشناس امور آموزشی: خانم نعمتی

۵۴۲۳

کارشناس پژوهش الهیات: خانم علیزاده

۵۴۱۷

کارشناس امور آموزشی: آقای طاهری

۵۴۰۵

جهت ارتباط با دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی لطفاً با شماره های ۴۴۸۶۱۶۸۱-۴۴۸۶۱۶۸۲ تماس بگیرید، سپس داخلی مربوطه را شماره گیری فرمایید.