تلفن های تماس

شماره‌های داخلی کارکنان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دفترریاست دانشکده: دکتر اصغر عربیان

۳۲۴۹

کارشناس گروه معارف: آقای احمدی

۳۲۰۷

معاونت دانشکده: دکتر اکرمی

۳۲۸۱

کارشناس پژوهش: آقای حمزه

۳۲۷۸

   

رئیس اداره آموزش: آقای سعیدی

۳۲۳۴

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی: خانم ربیعی

۳۲۹۶

کارشناس امور آموزشی: آقای شکوری

۳۲۴۰

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی: خانم علی بیگی

۳۲۹۶

کارشناس امور آموزشی: آقای سوری

۳۲۰۴

مسئول امور دانش آموختگان: آقای خاری

۳۲۹۶

کارشناس امور آموزشی: خانم نجفی زاد

۳۲۴۰

مسئول امور پژوهشی: خانم زارعیان

۳۲۷۸

کارشناس امور آموزشی: خانم فراهانی

۳۲۴۰

کارشناس پژوهش: خانم انوش

۳۲۷۸

کارشناس امور آموزشی: خانم نعمتی

۳۲۰۴

کارشناس پژوهش: خانم علیزاده

۳۲۷۸

کارشناس امور آموزشی: آقای حکیمی

۳۲۴۰

جهت ارتباط با دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی لطفاً با شماره‌های ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸ تماس بگیرید، سپس داخلی مربوطه را شماره گیری فرمائید.