انتخاب فارغ التحصیل ممتاز

تعریف فارغ التحصیل رتبه اول:

فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی واحد دانشگاهی فردی است که در رشته تحصیلی مربوط دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد.

برای تعیین فارغ التحصیلان رتبه اول هر سال باید دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال فارغ التحصیل می‌شوند و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه نمود.

از میان فارغ التحصیلان کلیه مقاطع تحصیلی، هر رشته و گرایش هر سال فردی که میانگین کلی بالاتری را کسب کرده باشد بعنوان رتبه اول و نفر بعدی بعنوان رتبه بعدی بعنوان رتبه دوم آن رشته و یا گرایش مشخص می‌گردد.

شرایط و ضوابط انتخاب:

۱- فارغ التحصیل از طریق آزمون سراسری وارد دوره تحصیلی شده باشند.

۲- حداکثر مدت تحصیل آنها برای دوره دکتری تخصصی ۴ سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال، دکتری حرفه‌ای ۷ سال، کارشناسی پیوسته ۴ سال و کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال و کاردانی پیوسته و ناپیوسته ۲ سال از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود.

۳- در هیچکدام از نیمسال‌های تحصیلی مشروط نشده باشند.

در موارد استثنایی چنانچه چند نفر دارای شرایط کاملاً مساوی باشند فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاه‌تر باشد بعنوان رتبه اول رشته معرفی شود در غیر اینصورت همه آنها بعنوان نفر اول معرفی گردند.

آموزش واحد دانشگاهی و یا دایره امتحانات باید تا ۱۵ مردادماه هر سال براساس فرم پیوست اسامی فارغ التحصیلان رتبه‌های مشخص شده فوق الذکر هر رشته تحصیلی را تهیه و به معاون آموزشی واحد جهت تأیید تسلیم نماید. در صورت تحقق شرایط فوق، فرم ۱۱ پیوست را در سه نسخه تکمیل و پس از امضای معاون آموزشی واحد، نسخه اول را به ذینفع تحویل داده و نسخه دوم به انضمام لیست اسامی افراد فوق الذکر در پرونده هر دانشجو بایگانی و چنانچه منظور استفاده از امتیاز آن برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر باشد با درخواست نسخه سوم به مرکز آزمون ارسال گردد.