آیین نامه فراغت از تحصیل

 

ماده ۶۸: دانشجویی که یکی ازدوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشدپیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیرگذرانده باشد، فارغ التحصیل شناخته شده ومی تواندمدرک خودرادریافت نماید.

۱-۶۸ ازطریق شرکت وقبولی درآزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا براساس آئین نامه انتقال به دوره راه یافته باشد.

۲-۶۸ میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل ۱۲ باشد.

۳-۶۸ کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه رابرابرسرفصل مصوب وطبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی باموفقیت گذرانده وتاپایان تحصیلات مشمول ماده ۴۶ آئین نامهآموزشی نباشد.

۴-۶۸ به دانشجویانی که پس ازاتمام دروس دوره میانگین کل آنهابین ۱۲-۱۰ بوده ویادرشمول ماده ۴۶ آئین آموزشی قرارگرفته باشنداما بااعمال ماده ۴۷و تبصره آن وسایرموارد، شرایط مفادبندهای ۲-۶۸و۳-۶۸ رااحرازمی کنندنیزمدرک مرسوم دانشگاهی اعطامی گردد.

۵-۶۸ به دانشجویانی که پس ازاتمام دروس دوره میانگین کل آنهابین ۱۲-۱۰ بوده ویامشمول ماده ۴۶ این آیین نامه می باشندوبااعمال مفادبند ۴-۶۸ شرایط لازم رابرای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنندویابه دلایلی (مشکل نظام وظیفه و......) قادر به اجرای مفادبند ۴-۶۸ نمی باشندمدرک درآخرین نیمسال تحصیلی یادوره تابستانی خواهدبود.

تبصره- در مواردی که انجام کارآموزی ویادفاع ازپروژه پایانی موخربرتاریخ آخرین امتحان باشدتاریخ اخیرملاک فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود.

ماده ۷۰: واحدهای دانشگاهی موظف اندحداکثرطی ۶ هفته ازتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدورگواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی وکارنامه های نیمسال‌های تحصیلی آنان راطبق فرم‌های مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارندودرصورت مشمول بودن دانشجوی ذکور، وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر این صورت واحددانشگاهی مسؤول خواهدبود.

ماده ۷۱: تایید مدرک تحصیلی، براساس سوابق ومدارک مربوط ازطریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیرصورت خواهدگرفت:

۱-۷۱ تاییدگواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس ازبررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، براساس برنامه ومقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می‌گیرد.

۲-۷۱ تاییددانشنامه فارغ التحصیلان پس ازطی مراحل مربوط حداکثرظرف۳ماه ازتاریخ تاییدگواهینامه موقت صورت می‌گیرد..

ماده ۷۲: ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنهابراساس مقررات این آیین نامه امکان پذیرنباشد، ویابه دلایل آموزشی امکان فراغت از تحصیل درمقطع مربوط رانداشته باشندویابه طورکلی مایل به ادامه تحصیل نباشند، برحسب موردبه ترتیب زیرانجام خواهدشد.

۱-۷۲ به آن دسته ازمتقاضیان ورودی سال ۷۶و بعدکه ۷۰و احددرسی دوره را با میانگین کل ۱۰و بالاتردریکی ازمقاطع کارشناسی ارشدپیوسته ویاکارشناسی پیوسته گذرانده باشندبرابرماده ۶۸ آیین نامه مدرک کاردانی دررشته، اعطاءخواهدشد.

تبصره ۲- چنانچه دانشجو در شرایط اخراجی قرارگرفته باشدبدون پرداخت هزینه‌ای به نام انصراف و در غیر این صورت درشمول مواد ۵۰و۵۱ قرارگرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهدبود.

۲-۷۲ آن گروه از متقاضیانی که حداقل ۱۴۰و احددرسی دوره رادرمقطع کارسناسی ارشدپیوسته گذرانده و میانگین کل حداقل ۱۲ راکسب کرده باشندمی توانندبارعایت تبصره ۲ بند ۱-۷۲ مدرک کارشناسی دررشته مربوط دریافت دارند در غیر این صورت برابررای کمیسیون موارد خاص آموزشی ودانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.