ساختار پژوهش دانشکده

- مدیر پژوهش دانشکده: دکتر محمد رضا علی پور

                     کارشناسان پژوهش دانشکده

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

 

حقوق خصوصی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه شافعی 

خانم زارعیان

1

 

علوم سیاسی روابط بین الملل

آقای حمزه

2

 

حقوق عمومی و بین الملل- فلسفه

خانم انوش

3

 

الهیات-علوم قرآن و حدیث-

حقوق جزا و جرم شناسی

خانم علیزاده

4