ساختار آموزش دانشکده

مدیر آموزش دانشکده : آقای مجید سعیدی

 

                                       کارشناسان آموزش دانشکده 

 

علوم سیاسی و روابط بین الملل-دکتری حقوق عمومی و بین الملل

خانم فراهانی

1

 

فقه و حقوق اسلامی-عرفان اسلامی- فلسفه علم-فقه شافعی-اندیشه سیاسی-تاریخ علم-فلسفه هنر-فلسفه تطبیقی-فلسفه دین-

فلسفه و کلام اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی-علوم قرآن و حدیث-ادیان و عرفان -فلسفه

خانم نعمتی

2

 

کارشناسی حقوق

خانم مقدم

3

 

ارشد حقوق بین الملل-حقوق خصوصی-جزا و جرم شناسی

آقای شکوری

4

 

کارشناسی علوم سیاسی

آقای طاهری

5

 

خدمات ماشینی و اداره دروس

آقای حصارکی

6

 

کارشناس گروه معارف اسلامی

آقای احمدی

7