ساختار دانشجویی و فرهنگی دانشکده

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

 

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

خانم علی بیگی

1

 

کارشناس امور دانشجویی

خانم ابطحی

2