ساختار امور دانش آموختگان

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

 

امور فارغ التحصیلان (دانشجویان بعد از ثبت نمره لطفا به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند)

آقای خاری

1