در اجرای خط‌ مشی جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه و تقویت مبانی و بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی  مسئله محور در سطوح مختلف تخصصی برای پاسخگویی به‌ نیازهای روزافزون دانشگاه و کشور، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات در سال 96 با ادغام دو دانشکده الهیات و فلسفه(تاسیس1381 ) و حقوق و علوم سیاسی (تاسیس1382) تاسیس گردید.