دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

کد۳
پرديس / دانشکدهدانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

رشته های دانشکده / گروه دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تاریخ علمکارشناسی ارشد
علوم قران و حدیثدکترای تخصصی
فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی
ادیان و عرفان دکترای تخصصی
عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)دکترای تخصصی
تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکترای تخصصی
فلسفه و کلام اسلامیدکترای تخصصی
کلام _ فلسفه دین و مسائل جدید کلامیدکترای تخصصی
فقه شافعی دکترای تخصصی
فلسفه _ فلسفه عصر جدیددکترای تخصصی
فلسفه _ فلسفه معاصردکترای تخصصی
فلسفه تطبیقیدکترای تخصصی
فلسفه هنردکترای تخصصی
فلسفه علم دکترای تخصصی
فلسفه تعلیم و تربیتدکترای تخصصی
حقوق عمومیدکترای تخصصی
علوم قران و حدیثکارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسیدکترای تخصصی
حقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی
حقوق خصوصیدکترای تخصصی