کنفرانس‌ها/همایش‌ها

انجمن های علمی؛ آسیب ها و فرصت ها

انجمن های علمی؛ آسیب ها و فرصت ها

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: "سلسله نشست‌های پژوهشی دانشکده" عنوان: انجمن های علمی؛ آسیب ها و فرصت ها سخنران ها: دکتر اصغر عربیان: رییس دانشکده حقوق، ...

معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی

معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: "سلسله نشست‌های پژوهشی گروه های تخصصی" عنوان: معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویه قضایی سخنران: دکتراحمد یوسفی صادقلو

درآمدی بر حقوق مالی در بازار سرمایه

درآمدی بر حقوق مالی در بازار سرمایه

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: "سلسله نشست‌های پژوهشی گروه های تخصصی" عنوان: درآمدی بر حقوق مالی در بازار سرمایه

ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی

ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: عنوان: ازحکمرانی خوب تا حکمرانی هوشمند: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای جدید دیجیتال در تحول حکمرانی سخنران: دکترمجید توسلی رکن آبادی

مطالعات فلسفی اسلامی در آمریکای شمالی

مطالعات فلسفی اسلامی در آمریکای شمالی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: عنوان: مطالعات فلسفی اسلامی در آمریکای شمالی سخنران: دکترسید عباس ذهبی

تاملاتی کانتی درباره دانشگاه

تاملاتی کانتی درباره دانشگاه

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می کند: عنوان: تاملاتی کانتی درباره دانشگاه سخنران: دکترموسی اکرمی

شناخت بدنمند

شناخت بدنمند

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی علوم و تحقیقات برگزار می کند: عنوان: شناخت بدنمند سخنران: دکتر احمدرضا همتی مقدم