برد آموزشی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده تحصیلی دانشجو

مدارک لازم جهت دریافت ریز نمرات

  • اصل و یک سری کپی از دانشنامه مقطعی که درخواست ریزنمرات آنرا دارید.
  • اصل و یک سری کپی از ریزنمرات تائید شده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائید شده سازمان مرکزی)
  • اصل و دو سری کپی فیش بانکی به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی