گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه: 

مرتبه دانشگاهی:

دکتری تخصصی: 

 

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر سید محمد علی ایازی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر مژگان سرشار روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر مهدی مهریزی طرقی روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر مهرداد عباسی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه ها ساعت ۱۱ صبح تشکیل می گردد.