گروه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیرگروه: دکتر سید محمد رضا آیتی

مرتبه دانشگاهی: استاد

دکتری تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل :smrayati@gmail.com

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر محمد رضا عباسی فرد روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر محمد کاظم رحمان ستایش روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر ناصر مریوانی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه یکشنبه ها ساعت ۱۱ صبح تشکیل می گردد.