گروه تخصصی فلسفه

مدیر گروه: دکتر بابک عباسی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: فلسفه غرب

ایمیل :babbaasi@gmail.com

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر شهلا اسلامی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر موسی اکرمی روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر مریم بختیاریان روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر مالک حسینی روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر سید عباس ذهبی (فرصت مطالعاتی) روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر هادی صمدی روزهای حضور طرح درس
۷ دکتر احمد رضا همتی مقدم روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه چهارشنبه‌ها ساعت ۱۳ تشکیل می‌گردد.