گروه تخصصی حقوق عمومی و بین الملل

مدیر گروه: دکتر محسن محبی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: حقوق

ایمیل :Sd.mohebi@gmail.com

برنامه ترمیک ارشد برنامه ترمیک دکتری
برنامه حضور طرح درس
 

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر شاهین اسماعیل پور فداکار روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر محمد رضا علی پور روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر صابر نیاورانی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه سه شنبه ها ساعت ۱۰ صبح تشکیل می گردد.