گروه تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

سرپرست گروه: دکتر محمد علی مهدوی ثابت

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: حقوق

ایمیل : Ali@mahdavi.fr

برنامه ترمیک ارشد برنامه ترمیک دکتری
برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر محمد آشوری روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر علی صفاری روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر قاسم قاسمی روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر نوروز کارگری روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر نسرین مهرا روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه ها (یک هفته در میان) ساعت ۱۰ صبح تشکیل می گردد.