گروه تخصصی حقوق خصوصی

مدیر گروه: دکتر اصغر عربیان

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

ایمیل :A.arabian42@gmail.com

 

برنامه ترمیک ارشد برنامه ترمیک دکتری
برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر مسعود اربابی روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر گودرز افتخار جهرمی روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر نجاد علی الماسی روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر پیمان دادرس روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر علی زارع روزهای حضور طرح درس
۷ دکتر حسین صفایی روزهای حضور طرح درس
۸ دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی روزهای حضور طرح درس
۹ دکتر محمد موحدی ساوجی روزهای حضور طرح درس
۱۰ دکتر سوده ناطق نوری روزهای حضور طرح درس
۱۱ دکتر احمد یوسفی صادق لو روزهای حضور طرح درس