گروه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکتر حمید احمدی روزهای حضور طرح درس
۲ دکتر مهدی ذاکریان امیری روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر محمد علی عبداله زاده روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر سید علی اصغر کاظمی زند روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر سید عبدالعلی قوام روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر علیرضا موسوی زاده روزهای حضور طرح درس
۷ دکتر سید مصطفی ابطحی روزهای حضور طرح درس
۸ دکتر مریم اسماعیلی فرد روزهای حضور طرح درس
۹ دکتر مجید توسلی رکن آبادی روزهای حضور طرح درس
10 دکتر ابوالقاسم طاهری روزهای حضور طرح درس
11 دکتر محمد مهدی مجاهدی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه دوشنبه ها  ساعت 11 صبح تشکیل می گردد.