گروه تخصصی الهیات

مدیر گروه: دکترطاهره حاج ابراهیمی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی

ایمیل : thajebrahimi@yahoo.com

 

برنامه حضور طرح درس

اعضای گروه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد برنامه حضور طرح درس
۱ دکترمعصومعلی پنجه روزهای حضور طرح درس
۲ آقای فرید الدین حداد عادل روزهای حضور طرح درس
۳ دکتر یونس فرهمند روزهای حضور طرح درس
۴ دکتر محمد تقی فعالی روزهای حضور طرح درس
۵ دکتر فاطمه لاجوردی روزهای حضور طرح درس
۶ دکتر فهیمه مخبر دزفولی روزهای حضور طرح درس
۷ دکتر ابو الفضل محمودی روزهای حضور طرح درس

جلسه شورای گروه چهارشنبه ها ساعت ۱۳ تشکیل می گردد.