تلفن های تماس

شماره‌های داخلی کارکنان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

مسئول دفترریاست دانشکده: آقای باقری

3249

کارشناس گروه معارف : آقای احمدی

3207

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی: خانم علی بیگی

3296

ریس اداره آموزش : آقای سعیدی

3234

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی: خانم  ابطحی

3296

کارشناس امور آموزشی: آقای شکوری

3281

مسئول امور دانش آموختگان : آقای خاری

3296

کارشناس امور آموزشی: آقای حکیمی

3240

مسئول امور پژوهشی: خانم زارعیان

3278

کارشناس امور آموزشی : خانم مقدم

3240

کارشناس پژوهش: خانم انوش

3278

کارشناس امور آموزشی: خانم فراهانی

3370

کارشناس پژوهش: خانم علیزاده

3278

کارشناس امور آموزشی : خانم نعمتی

3240

کارشناس پژوهش:  آقای حمزه

3278

کارشناس امور آموزشی : آقای طاهری

3281

جهت ارتباط با دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی لطفاً با شماره‌های ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸ تماس بگیرید، سپس داخلی مربوطه را شماره گیری فرمائید.