ساختار پژوهش دانشکده

 مدیر پژوهش دانشکده: دکتر محمد رضا علی پور

                     کارشناسان پژوهش دانشکده

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

Fatemeh.zareian@srbiau.ac.ir

حقوق خصوصی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه شافعی 

خانم زارعیان

1

Hamzealireza@yahoo.com

علوم سیاسی روابط بین الملل

آقای حمزه

2

L_anoush@yahoo.com

حقوق عمومی و بین الملل- فلسفه

خانم انوش

3

Alizaade97@gmail.com

الهیات-علوم قرآن و حدیث-

حقوق جزا و جرم شناسی

خانم علیزاده

4