ساختار آموزش دانشکده

 

معاونت آموزشی دانشکده : دکتر معصومعلی پنجه

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

  رئیس اداره آموزش آقای سعیدی 1

fatemehfarahani.srb@gmail.com

علوم سیاسی و روابط بین الملل-دکتری حقوق عمومی و بین الملل

خانم فراهانی

 

2

Mnemati60@yahoo.com

فقه و حقوق اسلامی-عرفان اسلامی- فلسفه علم-فقه شافعی-اندیشه سیاسی-تاریخ علم-فلسفه هنر--فلسفه دین-

خانم نعمتی

 

 

 

3

 

h.hasan.5893@gmail.com

کارشناسی حقوق و علوم سیاسی

آقای حکیمی

4

education4.srb@gmail.com

ارشد حقوق بین الملل-حقوق خصوصی-جزا و جرم شناسی

آقای شکوری

5

taheri.srb@gmail.com

علوم قرآن و حدیث-فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه معاصر و عصر جدید-فلسفه-فلسفه دین-فلسفه تطبیقی-تاریخ و تمدن اسلامی-ادیان و عرفان

آقای طاهری

6

Education3.srb@gmail.com

خدمات ماشینی

خانم مقدم

7

Srbitd2018@gmail.com

کارشناس گروه معارف اسلامی

آقای احمدی

8