ساختار دانشجویی و فرهنگی دانشکده

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

Alibeigi.srbiau@gmail.com

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

خانم علی بیگی

1

cultural2.srb@gmail.com

کارشناس امور دانشجویی

خانم ابطحی

2