ارتباط مجازی با کارکنان دانشکده

ایمیل همکاران دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات

ایمیل

کارشناس رشته

نام خانوادگی

ردیف

بخش

fatemehfarahani.srb@gmail.com

علوم سیاسی و روابط بین الملل-دکتری حقوق عمومی و بین الملل

خانم فراهانی

1

اداره آموزش

Mnemati60@yahoo.com

فقه و حقوق اسلامی-عرفان اسلامی- فلسفه علم-فقه شافعی-اندیشه سیاسی-تاریخ علم-فلسفه هنر-فلسفه تطبیقی-فلسفه دین-

فلسفه و کلام اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی-علوم قرآن و حدیث-ادیان و عرفان -فلسفه

خانم نعمتی

2

h.hasan.5893@gmail.com

کارشناسی حقوق و علوم سیاسی

آقای حکیمی

3

education4.srb@gmail.com

ارشد حقوق بین الملل-حقوق خصوصی-جزا و جرم شناسی

آقای شکوری

4

taheri.srb@gmail.com

کارشناس آموزش

آقای طاهری

5

Education3.srb@gmail.com

خدمات ماشینی

خانم مقدم

6

Mostafa.khari@srbiau.ac.ir

امور فارغ التحصیلان (دانشجویان  گرامی لطفاً بعد از ثبت نمره لطفا به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند)

آقای خاری

7

فارغ التحصیلان

Fatemeh.zareian@srbiau.ac.ir

حقوق خصوصی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه شافعی 

خانم زارعیان

8

اداره پژوهش

Hamzealireza@yahoo.com

علوم سیاسی روابط بین الملل

آقای حمزه

9

L_anoush@yahoo.com

حقوق عمومی و بین الملل- فلسفه

خانم انوش

10

Alizaade97@gmail.com

الهیات-علوم قرآن و حدیث-

حقوق جزا و جرم شناسی

خانم علیزاده

11

Alibeigi.srbiau@gmail.com

رئیس اداره  امور دانشجویی و فرهنگی

خانم علی بیگی

12

امور فرهنگی

cultural2.srb@gmail.com

کارشناس امور دانشجویی

خانم ابطحی

13

bagheri.srb@gmail.com

دفتر دانشکده

آقای باقری

14

Srbitd2018@gmail.com

کارشناس گروه معارف اسلامی

آقای احمدی

15